e-Škola Prievidza - súkromná materská, základná a umelecká škola


Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy v školskom roku
2022/2023


Odbor

Odbor:


Základné údaje dieťaťa

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Dátum narodenia:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie tlačív (napr. osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania)

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:

Rodný list:


Trvalý pobyt

Ulica a číslo:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Prechodný pobyt

Ulica a číslo:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Školské údaje

Školský rok nástupu dieťaťa:


Rodičia

Adresát korešpondencie:

Otec

Krstné meno:

Priezvisko:

Email otca:

Číslo na mobil:

Ulica a číslo:

PSČ:

Mesto:

Matka

Krstné meno:

Priezvisko:

Email matky:

Číslo na mobil:

Ulica a číslo:

PSČ:

Mesto:


Rodina a súrodenci

Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:

Počet súrodencov:

Poradie medzi súrodencami:

Súrodenci v škôlke
(uveďte meno a triedu):


Zdravotná spôsobilosť dieťaťa

Sluch dieťaťa:

Reč dieťaťa:

Dôvod:

Alergia:

Detail:

Potravinová alergia alebo iné stravovacie obmedzenia:

Detail:

Choroby a diagnózy:

Zdravotná poisťovňa:

Povinné očkovanie:

Detail:

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa:


Ostatné údaje

Absolvovalo dieťa vyš. CPPaP?:

Opateru zabezpečuje:

Predbežný záujem o ZUŠ (od 5r):

Jeden z rodičov v zahraničí?:

Režim dochádzky:

Spôsob prevzatia dieťaťa z MŠ:


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


Čestne prehlasujem, že som v prihláške, ktorá slúži na účely zápisu môjho dieťaťa do materskej školy, uviedol/la presné, pravdivé a úplné údaje. Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé, alebo závažným spôsobom zamlčané, škola si vyhradzuje právo postupovať podľa odporúčania pedagogickej rady.

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka