e-Škola Prievidza - súkromná materská, základná a umelecká škola


Prihláška na školský rok
2022/2023


Odbor

Odbor:


Základné údaje dieťaťa

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Dátum narodenia:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:

Materinský jazyk - primárny si dieťa najlepšie osvojilo v ranom detstve, iný - dieťa používa v prostredí, v ktorom žije, popri materinskom jazyku.

Primárny materinský jazyk:

Iný:

Rodný list:


Trvalý pobyt

Ulica a číslo:

Mesto:

Okres:

PSČ:

Štát:


Prechodný pobyt

Ulica a číslo:

Mesto:

Okres:

PSČ:

Štát:


Školské údaje

Predchádzajúca škola/škôlka:

Ročník, kam sa dieťa hlási:

Školský rok nástupu dieťaťa:

Absolvovanie vyšetrenia:


Rodičia

Adresát korešpondencie:

Otec 

Názov zariadenia:

IČO zariadenia:

Krstné meno:

Priezvisko:

Email otca:

Číslo na mobil:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Štát:

Matka 

Názov zariadenia:

IČO zariadenia:

Krstné meno:

Priezvisko:

Email matky:

Číslo na mobil:

Ulica a číslo:

Mesto:

PSČ:

Štát:


Rodina a súrodenci

Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:

Počet súrodencov:

Poradie medzi súrodencami:

Súrodenci v škole
(uveďte meno a triedu):


Ďalšie informácie

Školský klub detí (ŠKD):

Stravovanie v školskej jedálni:

Voliteľný predmet:

Náboženstvo:


Zdravotný stav dieťaťa

Zrak dieťaťa:

Dioptrie:

Sluch dieťaťa:

Reč dieťaťa:

Dôvod:

Alergia:

Detail:

Potravinová alergia alebo iné stravovacie obmedzenia:

Detail:

Preferovaná ruka:

Choroby a diagnózy:

Zdravotná poisťovňa:

Povinné očkovanie:

Detail:


Ostatné údaje

Dôvod zápisu:

Opateru zabezpečuje:

Pracuje rodič v zahraničí?:

Predbežný záujem o ZUŠ:

Záujmy dieťaťa:


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


Čestne prehlasujem, že som v prihláške, ktorá slúži na účely zápisu môjho dieťaťa do materskej školy, uviedol/la presné, pravdivé a úplné údaje. Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé, alebo závažným spôsobom zamlčané, škola si vyhradzuje právo postupovať podľa odporúčania pedagogickej rady.

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka