• Začiatok šk. roka 2020/2021 v ZŠ

    • Vážení rodičia, milí žiaci,
     školský rok 2020/2021 začne 2.septembra o 8:30h pre 1.stupeň.

     Vzhľadom k mimoriadnej situácii bude začiatok šk. roka netradičný. Slávnostné otvorenie sa uskutoční v triedach. Prezúvať sa deti 2. 9. nebudú. Po príchode do školy budú žiakom pri vstupe dezinfikované ruky povereným zamestnancom školy. Taktiež ihneď pri vstupe všetci žiaci odovzdajú vypísaný a zákonným zástupcom podpísaný Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku šk. roku. Dokumenty su nutné pre nástup do školy.

     Žiaci prichádzajú do školy s rúškom. k dispozícii majú mať aj náhradné rúško.

     Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR prosíme rodičov aby nevstupovali do budovy. Výnimku majú len rodičia žiakov 1. ročníka. Deti na prvom stupni sa zdržia v triedach cca do 9:00h. Triedne učiteľky vyvedú žiakov po ukončení von pred budovu školy. Ranný ŠKD (družina) v tento deň nie je, popoludňajší ŠKD bude k dispozícii. Deti budete môcť vyzdvihnúť po telefonickom dohovore s pedagogickým zamestnancom podľa aktuálneho tel. čísla uverejneného na dverách pri vstupe do školy (čísla sa môžu meniť). Škola nebude uzamknutá, ale prosíme rodičov, aby nevstupovali do priestorov zbytočne budovy. Ďalšie informácie ohľadom prvých dní a zmien v organizácii vám budú posielané prostredníctvom triednych učiteliek cez edupage.

     Žiaci druhého stupňa sa budú stretávať o 9:00 pred budovou školy s triednymi učiteľmi, kde odovzdajú požadované tlačivá (Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku šk. roku).

     Tešíme sa na Vás!

    • Hudobný a multimediálny tábor

    • Spolu s našimi učiteľmi a staršími žiakmi sme pre Vaše deti pripravili spojenie Hudobného a Multimediálneho tábora. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

    • GIRLS POWER BB KEMP

    • V spolupráci s Blaho Baasket nation sme pre vás pripravili dievčenský basketbalový tábor

     Podrobné informácie sa dočítate na plagáte :-).

    • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania do konca školského roku 2019/2020.

    • Vážení rodičia,
     dôkladne prosím preštudujte nasledujúce podmienky prevádzky školy do konca školského roku.

     Prevádzka ZŠ 1. - 5. ročník:

     Prevádzka ZŠ 1.-5.ročníka bude zabezpečená nasledovne od ŠKD od 6,45h do 17,00 h:

     • rodičia nemajú povolený vstup  do vstupnej haly budovy školy (vstup len v opodstatnených prípadoch), 
     • ranný filter sa bude realizovať pri vstupe do školy
     • v prípade vytvorenia radu žiaci čakajú v 2m odstupe podľa značenia,
     • žiaci prichádzajú do školy s rúškom na tvári, majú so sebou aj rezervné rúško,
     • pri vchode do priestorov školy si žiaci vydezinfikujú ruky, bude im odmeraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom - v prípade zvýšenej teploty bude žiak izolovaný a rodič bude povinný si ho prevziať,
     • prípravky na dezinfekciu rúk budú v každej triede a pri vstupe do školskej jedálne. 
     • po vyučovaní sú žiaci v školskom klube,
     • v ZUŠ bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu žiakom v ZUŠ - individuálne vzdelávanie, 
     • žiaci, ktorí nie sú prihlásení na stravu odídu z areálu školy hlavným vchodom. 
     • pred odchodom si vydezinfikujú ruky a nasadia rúško, 
     • žiakov, ktorí sa prihlásia na obed, odprevadí do školskej jedálne vychovávateľka ŠKD,
     • pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD rodič bude telefonicky kontaktovaná vychovávateľku ŠKD /podľa skupiny/ a žiak príde do vstupnej haly, kde si ho rodič preberie,
     • prestávky žiakov medzi vyučovaním budú 10 minút, 
     • počas prestávok budú v triedach zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia (vetranie, dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek....),
     • pri prvom nástupe do školy žiaci predložia písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia COVID -19 a že rodina nemá nariadené karanténne opatrenie,
     • žiaci prichádzajú do školy (a odchádzajú zo školy)len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti,
     • žiaci, ktorí nebudú chodiť do školy, pokračujú v online vyučovaní ako doteraz podľa pokynov triednych učiteliek a ostatných vyučujúcich.

     Prevádzka MŠ:

     Prevádzka MŠ  bude zabezpečená v čase od 7,00 - 17,00 hod:

     • vchod do materskej školy bude z výhradne   ÁTRIOVEJ ULICE, 
     • deti do budovy vchádzajú v sprievode rodiča s prekrytím horných dýchacích ciest,
     • v prípade vytvorenia rady rodičia s deťmi čakajú v 2m odstupe podľa značenia,
     • deťom bude pri vstupe do MŠ odmeraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom a vydezinfikované ruky, v prípade zvýšenej teploty bude dieťa izolované a rodič bude povinný  ho bezodkladne prevziať,
     • rodičia detí z 3. triedy a predškolákov do šatne ráno nevstupujú, deťom bude nápomocný prevádzkový personál, 
     • rodičia detí 1. a 2. triedy sa v šatni zdržia len po nevyhnutne nutnú dobu,
     • rodič dieťaťu zabezpečí  rezervné čisté rúško, ktoré odloží na poličku 
     • deti si  do MŠ nenosia žiadne hračky, cukrovinky, nápoje…,
     • prípravky na dezinfekciu rúk budú v každej triede a pri vstupe do školskej jedálne,
     • zákonný zástupca podpíše Vyhlásenie, ktoré odovzdá pri prvom vstupe do materskej školy 1.6.2020 a Prehlásenie, ktoré tiež odovzdá pri vstupe do MŠ.
     • popoludní, pri prevzatí dieťaťa z MŠ, zákonný zástupca bude telefonicky kontaktovať učiteľku MŠ, ktorá mu dieťa odovzdá, mobilné číslo bude zverejnené pri vstupe do MŠ/ z Átriovej ulice/ 
     • deti prichádzajú do školy v sprievode  (a odchádzajú zo školy) len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

     Prípadné zmeny budú komunikované prostredníctvom portálu EDUPAGE.
      
      

    • Informácie k zápisu do ZŠ na šk. rok 2020/2021

    •  

     Zápis do ZŠ prebehne 29.4.2020 v čase od 8:00 do 16:30.

      

     Čas príchodu si prosím rezervujte na tomto odkaze. Účasť dieťaťa na zápise nie je potrebná, nakoľko sa bude jednať len o skompletizovanie dokumentácie. Na zápis je potrebné priniesť:

     ·  Vyplnenú a podpísanú prihlášku OBOMA rodičmi (ak nebude podpísaná oboma rodičmi, je potrebné doložiť aj splnomocnenie druhého rodiča) 

     ·  OP zákonného zástupcu

     ·  kópiu rodného listu

     ·  vyplnený a podpísaný dotazník

     ·  v prípade súdom zverenú starostlivosť o dieťa jednému z rodičov a pozbavenie rodičovských práv druhého rodiča, prosíme o dodanie kópie relevantného dokladu

     · ak malo dieťa odloženú povinnú školskú dochádzku pre šk. 2019/20, prosíme doniesť kópiu správy Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centra špeciálno-pedagogického poradenstva

     · ak dieťa absolvovalo akékoľvek vyšetrenie v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva, prípadne Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,  tak prosíme o dodanie kópie správy z tohto vyšetrenia.

     V prípade, že požadujete odklad povinnej školskej dochádzky, predčasné zaškolenie, potrebné tlačivá nájdete na našej stránke.

    • Usmernenie MŠVVaŠ - Koronavírus

    • Vážení rodičia,

     vzhľadom na informácie ohľadne šírenia koronavírusu v Európe a na základe vyhlásenia Vlády SR po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR, sme sa rozhodli informovať Vás, že deťom a žiakom, ktorí jarné prázdniny strávili v zahraničí v krajinách s výskytom koronavírusu (hlavne Rakúsko a Taliansko), musíte v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať zdravotný stav.
     Prosíme, aby ste pobyt dieťaťa v zahraničí oznámili triednym učiteľom.
     Toto opatrenie je preventívne, nie je dôvod na paniku.

     Dôležitá je prevencia, správna hygiena, strava i celková životospráva, podobne ako pri prevencii bežnej chrípky.
     V prípade akútneho respiračného ochorenia ihneď kontaktujte ošetrujúceho lekára a aj triedneho učiteľa.Vyučovanie v škole bude po prázdninách prebiehať podľa riadneho rozvrhu, preto deti, ktoré nejavia žiadne známky ochorenia pošlite do školy.

      

     Ďakujeme za spoluprácu.

    • Možnosť darovať 2% z dane našej škole.

    • Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     • skvalitnenie vybavenia školy

      

     Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

   • Škola, ktorá mení svet
    • Škola, ktorá mení svet

    • Naša škola bola v tomto roku vybraná medzi šťastných 20 škôl. Dostala sa do programu Škola, ktorá mení svet. Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.

     Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie. Autorom a realizátorom projektu je Inštitút pre aktívne občianstvo, ktorý je 

     Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Inštitútu pre aktívne občianstvo.

    • Škola, ktorá číta

    • Minulý týždeň sme v rámci celodennej akcie Deň knihy spustili náš celoškolský program: Škola, ktorá číta. Dôvodom na posilnenie čitateľskej gramotnosti sú pretrvávajúce štatistky, ktoré dokazujú, že deti majú problém s pochopením textu, s jeho analýzou a overovaním. Veríme, že práve práca s knihou, diskusie a uvažovanie nad čítaným textom nám pomôžu zvýšiť túto schopnosť našich detí. V tomto školskom roku program plne realizujeme na 1. stupni a každý rok ho rozšírime o jeden ročník.

     Program je založený na niekoľkých aktivitách:

     Čitateľské dielne - samostatný predmet, kedy majú deti 1h v týždni vyčlenenú na čítanie vlastnej knihy a na následné aktivity s ňou. 

     Triedne knižnice - všetky triedy sú vybavené malými knižnicami, ktoré knihy neuskladňujú, ale ich prezentujú - sú v nich otočené obálkou von. Knižný fond chceme neustále rozširovať tak, aby mali deti k dispozícii niekoľko kvalitných kníh pre ich vekovú kategóriu.

     Klub pre nečitateľov - bezpečný priestor pre žiakov, ktorí majú s čítaním problém, či už kvôli vlastnej indispozícii, alebo sa hanbia čítať pred zvyškom triedy.

     Školský fond pre jednotlivé predmety - v tomto školskom roku chceme vybudovať fond kníh, ktoré budú naväzovať na preberané učivá na jednotlivých predmetoch, aby na knižky odkazovali aj iní učitelia než len učitelia jazykov a taktiež, aby sa žiakom spropagovali viaceré žánre (sci-fi, historické knihy, fantasy,...).

     Tešíme sa na to, ako budeme program každým rokom zlepšovať. Chceme poprosiť aj Vás, milí rodičia, aby ste nám na tejto ceste pomohli. Čítajte Vašim deťom, poraďte im dobrú knihu, ktorú ste mali ako dieťa. Často stačí jedna dobrá kniha a dieťa sa rozčíta. Držme si palce :-).

   • Konverzácie v angličtine
    • Konverzácie v angličtine

    • V novom školskom roku sme pre Vás v spolupráci s jazykovou školou Elite pripravili jazykový kurz zameraný na konverzácie v angličtine. Kurz bude 1x týždenne prebiehať v priestoroch školy s odborným lektorom. Dĺžka hodiny je 50 minút, výuka prebieha pomocou metódy Direct method.

     Výučba touto metódou prebieha v simulovanom anglicky hovoriacom prostredí, v nepretržitom tempe, formou rýchlych odpovedí na otázky, ktoré kladie lektor. Lektor sa pýta každú otázku dvakrát, v rovnomernom tempe, tak, že automaticky začína odpoveď pre študenta. To umožňuje študentovi porozumieť otázke a má dostatočný čas, aby sa mohol pripraviť sa na odpoveď, čo v konečnom dôsledku robí hodinu viac dynamickou.

     Touto metódou sa odbúrava strach z rozprávania a anglicky sa učíte prirodzenou formou. Rovnako ako komunikácia aj gramatika má plnohodnotné zastúpenie. DM je vhodná pre všetky jazykové úrovne, od začiatočníkov až po pokročilých. Kurzy vedené touto metódou plnohodnotne pripravia študenta na medzinárodné certifikáty a skúšky.

     Vzhľadom na to, že sa jedná o externého lektora, krúžok bude spoplatnený. Podarilo sa nám dohodnúť priaznivú sumu:

     6 EUR/mesiac

     Platba je vždy na celý polrok a zahŕňa už aj odpadnuté hodiny počas prázdnin. Lekcie budú prebiehať od 17.9.2018 do 14.6.2018.

     Prihlásiť sa môžete TU.

    • Ukážka uniforiem

    • Milí rodičia,
     od pondelka 27.8.2018 do piatku 31.8.2018 mimo stredy, v čase od 8:00 do 14:00, si môžete prísť do školy pozrieť uniformy. Na ukážku bude aj zimná varianta. Popozeráte si, premyslíte a vyberiete. Objednávku môžeme spísať hneď na mieste, prípadne pošlete do správy. Objednávku uzavrieme v piatok poobede a budeme hromadne posielať. Kto nebude môcť prísť, si bude môcť ponúkané uniformy pozrieť na stránke školy spolu aj s veľkostnou tabuľkou a objednávku zaslať aj online. Stránka bude dostupná pondelok popoludní. Ďalšie kolo objednávok uniforiem bude prebiehať až koncom kalendárneho roka, preto Vás prosíme, aby ste si na objednávku budúci týždeň našli pár minút.

    • Predbežný záujem na 5 rokov dopredu

    • Vzhľadom na vzrastajúci záujem sme sa spustili možnosť predbežného záujmu k zápisu do ďalších školských rokov. V príslušnom formulári stačí zvoliť vhodný školský rok.

     Cieľom je priebežná komunikácia so záujemcami, aby mali bližší pohľad na dianie a rozvoj školy.

     Formulár nie je záväzný.

    • Klokan 2018

    • Vyhodnotenie a rozdanie diplomov k účasti v súťaži Klokan.

     Rozdali sme účastnicke diplomy a ocenili úspešných riešiteľov:Alex Hraňo (91,7 %), Denis Vaľuš (91,7 %), Nela Sklenárová (67,8 %).

     Gratulujeme :-)!

      

    • Hviezdoslavov Kubín - vyhodnotenie

    • I. kategória POÉZIA:                                                PRÓZA:

     1. miesto: Alexandra Siekelová                            1. miesto: Maxim Hraňo

     2. miesto: Bianka Kašová                                     2. miesto: Susanne Sumeráková 

     3. miesto: Vivienne Vereš, Lea Maurerová           3. miesto: Samuel Móc

     II. kategória POÉZIA:                                            PRÓZA:  

                                     

     3. miesto: Alžbeta Krajčovičová                           3. miesto: Matvyi Ostorvnoy                

     III. kategória POÉZIA:

      

     1. miesto: Natália Svitková  

     2. miesto: Martin Bugár 

     3. miesto: Richard M. Piterka 

    • Ranný ŠKD od 6:45

    • Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšený záujem sme spustili ranný ŠKD, ktorý začína už od 6:45 :-)!

     Vážení rodičia, vzhľadom na zvýšený záujem sme spustili ranný ŠKD, ktorý začína už od 6:45 :-)!

    • iBobor - Celoštátne kolo

    • Nový úspech našej školy:

     Jakub Adamec: 100 percentil
     Nela Sklenárová: 100 percentil
     Filip Bálint: 99 percentil
     Jennifer Rita Caňová: 94 percentil
     Veronika Majeríková: 94 percentil
     Tomáš Gašparovič: 92 percentil
     Lea Maurerová: 88 percentil
     Ismael Wahid: 88 percentil
     Miroslav Škraban: 85 percentil
     Sofia Šramková: 85 percentil
     Jakub Volek: 85 percentil
     Sarah Schromová: 83 percentil
     Susanne Sumeráková: 79 percentil
     Jozef Oboňa: 79 percentil
     Šimon Petráš: 76 percentil
     Viktória Polerecká: 74 percentil

     Súťaž: iBobor
     Kolo: Celoštátne kolo

     Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

    • Možnosť platby pomocou služby VIAMO

    • Klienti VÚB banky alebo Tatra banky môžu platiť školné jednoduchšie

     Pri zadávaní platby vo webovom rozhraní stačí zaškrtnúť poplatky ktoré chcete uhradiť a kliknutím na tlačidlo VIAMO si vygenerovať QR kód. Ten následne stačí oskenovať pomocou aplikácie Vašej banky (platí len pre VÚB a Tatra banku).