• Zápis do MŠ 2021
    • Zápis do MŠ 2021

    • Vyplnením prihlášky vás zergistrujeme do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách - pozveme Vás na zápis a na informačné stretnutia rodičov budúcich žiakov školy. 

     PROCES ZÁPISU:
     1. Prihláška
     Prihlášku je potrebné vyplniť aj s diakritikou, po jej vyplnení získate kód, pod ktorým ju viete kedykoľvek na stránke vyvolať a následne upraviť a vytlačiť. Škola vydá rozhodnutia k žiadosti do 15. júna prebiehajúceho školského roku.

     2. ONLINE videohovor (voliteľné)
     Ak máte otázky, alebo chcete prediskutovať Vaše predstavy a očakávania, veľmi radi sa s Vami porozprávame aspoň v ONLINE prostredí. Na stretnutie použijeme platformu Google Meet, konkrétny termín si môžete zadať TU.
     Niektoré odpovede nájdete aj na našom Online predstavení školy na facebook-u.

     3. ZÁPIS
     Zápis do MŠ prebehne 3. a 4.5.2021 v čase od 8:00 do 16:30. Približne týždeň pred zápisom škola zašle pozvánky k zápisu záujemcom, ktorý vyplnili prilášku na stráke. Konkrétny čas zápisu si môžete rezervovať TU. Na zápis je potrebné:
     - prihlášku je potrebné vytlačiť, podpísať (oboma zákonnými zástupcami) a dať ju potvrdiť pediatrovi
     - doniesť vyplnený dodatočný dotazník
     - potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa TU
     - občiansky preukaz zákonného zástupcu

     4. ROZHODNUTIE
     Do 15. júna prebiehajúceho školského roku  bude zákonným zástupcom vydané rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa  a bude zaslané poštou, prípadne si ho zákonný zástupca prevezme osobne na stretnutí rodičov. Na základe 438/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. sa prednostne prijímajú deti:- ktoré dovŕšili piaty rok veku k 31.8. - povinné predprimárne vzdelávanie- s odloženým plnením povinnej  školskej dochádzky s pokračovaním v plnení  povinnej predškolskej  dochádzkyUprednostnení sú súrodenci žiakov v ZŠ a MŠ, ktorí už navštevujú e-Školu. Deti, ktoré nebudú prijaté do materskej školy, budú evidované ako náhradníci. V prípade, že niektoré dieťa zo zoznamu prijatých  detí nenastúpi, vedenie školy bude kontaktovať rodičov podľa poradia náhradníkov v danej vekovej kategórii.

     5. INFORMAČNÉ STRETNUTIE rodičov budúcich žiakov MŠ
     Stretnutie zákonných zástupcov  s pedagogickými zamestnancami materskej školy sa uskutoční po zápise a obsahom je adaptačný program, edukácia, denný poriadok a  priestor na otázky. Na stretnutí sa uhrádza zápisné 70 EUR (platí sa raz za celé štúdium) + 1 mesačné školné bez stravy. V prípade platby na účet, je potrebné doniesť doklad o úhrade.

     6. PRIJÍMANIE NÁHRADNÍKOV - priebežne
     V prípade nástupu počas roka školského roka, alebo akýchkoľvek otázok, napíšte prosím email ma ahoj@eskolapd.sk a Vašu žiadosť budeme riešiť individuálne.

   • Zápis do ZŠ 2021
    • Zápis do ZŠ 2021

    • Opäť sa blíži čas zápisu do ZŠ. V tejto novinke preto chceme záujemcom popísať celý postup.

     PROCES ZÁPISU:
     1. PRIHLÁŠKA
     Žiadosť je potrebné vyplniť s diakritikou, po jej vyplnení získate kód, pod ktorým viete kedykoľvek na stránke vyvolať žiadosť a následne upraviť a vytlačiť. Škola vydá rozhodnutia k žiadosti do 15. júna prebiehajúceho školského roku.

     2. SPOZNAJTE NAŠU ŠKOLU
     2a. Online videohovor
     Ak máte otázky, alebo chcete prediskutovať vaše predstavy a očakávania, veľmi radi sa s vami porozprávame aspoň v ONLINE prostredí. Na stretnutie použijeme platformu Google Meet, konkrétny termín si môžete zadať TU

     2b. Online materiály
     Počas marca a apríla 2021 pre vás pripravujeme niekoľko možností ako získať informácie o našej škole.
     - okrem individuálneho online stretnutia sa môžete zúčastniť aj Online predstavenia školy, ktoré budeme vysielať naživo na Facebooku 15.4.2021 o 16:00,
     - ak vás zaujíma ako u nás vyzerá všedný deň, môžete si pozrieť Prelet našou školou,
     - v čom sa snažíme byť iní nájdete na našich stránkach.

     3. ZÁPIS 
     Zápis prebehne osobnou formou, rodič sa dostaví v konkrétny čas aj s dieťaťom.
     - pre rodičov žiakov MŠ e-Škola je termín 27.4.2021 od 12:30 do 17:00 - čas rezervujte TU
     - pre rodičov žiakov z iných materských škôl je termin 28.4.2021 od 8:00 do 17:00 - čas rezervujte TU

     Pri príchode je potrebné podpísať čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, preukázať sa negatívnym výsledkom testu na Covid-19 alebo potvrdením o prekonaní Covid-19, nie starším ako 3 mesiace a mať respirator. V prípade, že nie je možné dodržať tieto základné epidemiologické opatrenia zo strany zákonného zástupcu, budeme postupovať individuálne.
     Na zápis je potrebné:

     • priniesť podpísané prihlášky oboma zákonnými zástupcami (ak nebudú podpísané oboma rodičmi, je potrebné doložiť aj splnomocnenie druhého rodiča)
     • predložiť OP zákonného zástupcu 
     • predložiť/doniesť kópiu rodného listu dieťaťa (z oboch strán)
     • ak malo dieťa v š.r. 2020/21 odloženú povinnú školskú dochádzku, doniesť kópiu správy z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centra špeciálno-pedagogického poradenstva
     • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa 
     • doniesť kópiu správy  ak dieťa absolvovalo vyšetrenie v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva alebo v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, neplati pre vyšetrenie školskej zrelosti, odkladu povinnej školskej dochádzky a aprogenu pre šk. rok 2021/2022.

     4. PEDAGOGICKÁ RADA

     Pedagogická rada vyhodnotí priebeh a výsledky zápisu a predloží riaditeľovi návrh zoznamu detí na prijatie do 1. ročníka. Na základe zoznamu budú pozvaní zákonní zástupcovia detí na informačnom stretnutí rodičov.

     5. ROZHODNUTIE

     Do 15.6.2021  bude rodičom vystavené rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Rozhodnutia o neprijatí budú zaslané poštou, rozhodnutia o prijatí si  zákonný zástupca prevezme na 1. stretnutí zákonných zástupcov,  na ktorom sa  uhrádza  zápisné 30 EUR + školné na 3 mesiace.
     Uchádzači, ktorí nebudú prijatí, budú evidovaní ako náhradníci. V prípade, že niektoré dieťa zo zoznamu zapísaných detí nenastúpi, vedenie školy bude kontaktovať rodičov neprijatých detí a v prípade pretrvávajúceho záujmu bude dieťa môcť nastúpiť do 1. ročníka ZŠ. Dôvody neprijatia dieťaťa:
     - kapacita triedy
     - neodporučenie pedagogickej rady na základe zistených skutočností

     6. INFORMAČNÉ STRETNUTIE rodičov budúcich prvákov

     Stretnutie rodičov budúcich žiakov s triednym učiteľom, priestor na otázky, ukážka učebníc, pomôcok, režimu dňa a pod.

     7. PRIJÍMANIE NÁHRADNÍKOV - priebežne

     V prípade zmeny počtu prijatých detí (odhlásenie a pod.) budú dodatočne kontaktovaní rodičia náhradníkov.

     V prípade nástupu už počas roka, alebo akýchkoľvek otázok, napíšte prosím email ma ahoj@eskolapd.sk a Vašu žiadosť budeme riešiť individuálne.

    • Fungovanie školy od 8.3.2021

    • Vážení rodičia, milí naši žiaci,

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím ministra školstva zo dňa 2.3.2021 nijako neobmedzilo prevádzku (len vyšpecifikovalo prednostné kategórie), a teda naša spojená škola, bude v prevádzke postupovať podľa stále platného Usmernenia pre riaditeľov a zriaďovateľov k otvoreniu/zatvoreniu škôl, ktoré umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania, ak to prevádzkové podmienky umožňujú.

     Naša prevádzková kapacita pedagogických zamestnancov MŠ, ZŠ, ŠKD a ZUŠ nám zatiaľ dovoľuje prezenčné školské vyučovanie v MŠ, na 1. stupni ZŠ, v ŠKD a individuálne vyučovanie v ZUŠ. Preto pokračujeme vo vyučovaní tak, ako doteraz. Naďalej je potrebné zaslať Vyhlásenie o bezinfekčnosti -  v edupage odošlete vyhlásenie s názvom “Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu” 

     Kapacitná situácia pedagogických zamestnancov sa môže kedykoľvek zmeniť, čo povedie uprednostňovaniu prednostných skupín (nutnosť prítomnosti zákonného zástupcu na pracovisku; nedostatočné podmienky pre dištančné vzdelávanie). O prípadných zmenách vás budeme informovať hneď, ako to bude možné. Prosíme preto o aktivne sledovanie školského systému Edupage a našej stránky.

     Prajeme pevné zdravie.

      

    • Návrat do škôl žiakov 1. stupňa

    • Vážení rodičia, milí naši žiaci

     na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.2.2021 sa dňa 22.2.2021 obnovuje prezenčné školské  vyučovanie na 1. stupni ZŠ, ŠKD,  individuálne vyučovanie v ZUŠ a budú sa riadiť školským semaforom.

     1. Podmienkou účasti žiakov prezenčnej formy vyučovania je čestné prehlásenie zákonného zástupcu, ktorý má: negatívny test na COVID 19, nie starší ako 7 dní, alebo doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace, prípadne je zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Toto neplatí, ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, podľa uznesenia vlády.
     - Dátum testu sa uvádza do Čestného prehlásenia.
     - Oba dokumenty posielajte cez Edupage do nedele/ vrátane/ do 20,00 hod. triednym učiteľom.

     2. Pretestovanie zabezpečujú obce a mestávzhľadom na rozsiahle zabezpečenie testovacích kapacít zo strany mesta sme sa rozhodli neorganizovať vlastné testovanie, ktoré sme pôvodne avízovali 20.2.2021.

     3. Podpora pre deti, ktoré ostanú doma - deti, ktorých rodičia sa netestujú a nespadajú do výnimky, sa učia v zmysle "Návrat detí do škôl". Učenie bude prebiehať tzv. hybridne - dieťa sa pripojí na vyučovanie a zdieľa s ostatnými deťmi vyučovanie. Tempo vyučovania sa prispôsobuje tempu detí v triede a úloha sa žiakovi posiela cez Edupage.

      

    • AKTUALIZOVANÉ 5.2.2020: Predbežné plány testovania žiakov a zákonných zástupcov

    • Vážení rodičia,

     vzhľadom na súčasný vývoj situácie Vám chceme priblížiť plány testovania žiakov. 

     Všetky informácie sú zatiaľ predbežné, nakoľko budú závisieť od aktuálnej situácie.

     • Testovanie prebehne len v prípade, že bude RÚVZ povolené vyučovanie v našom okrese

     • Predbežný termín testovania zákonných zástupcov 1. a 2. stupňa ZŠ a žiakov 2. stupňa ZŠ je dopoludnie 20.2.2021 (sobota). Čas ešte upresníme. 

     • Na testovanie sa bude potrebné objednať rovnako, ako na konzultačné hodiny - teda cez Prihlasovanie v systéme Edupage. Objednáte sa na konkrétny čas. Časové okná budú veľmi malé (cca 2 min), preto prosíme o dochvíľnosť.

     • Na teste nebude potrebná vaša registrácia - vaše údaje si pripravíme vopred. GDPR budete podpisovať dopredu a online. Na výsledok nečakáte, negatívne výsledky oznámime formou SMS, pozitívnych kontaktujeme telefonicky. Momentálne nie je jasné, či bude škola vydávať aj certifikáty. Ak áno, budú vystavené dodatočne.

     • Testovanie sa bude konať v šatni v telocvični - vstup bude cez servisný vchod od GouGym (viď. foto)

      

     V prípade negatívneho výsledku u žiaka 2.stupňa a aj rodiča sa od 20.2.2021 tešíme na prezenčnú výučbu.

     Formu výučby v jednotlivých triedach budeme komunikovať krátko po testovaní. Pri spúšťaní vyučovania budeme postupovať podľa Manuálu, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR Plán je, že trieda s možnosťou prezencie nad 60% bude vyučovaná prezenčne (žiakom doma bude poskytnutý video prístup na hodinu).

     Pripomíname, že dátumovo sa jedná o predbežne plánovaný postup. O potvrdení alebo zmenách vás budeme informovať. Ďakujeme! 

    • Šťastné a veselé Vianoce 2020

    • Milí rodičia,
     Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia, osobných a pracovných úspechov v budúcom roku! Nech je prichádzajúci rok 2021 lepší ako ten predošlý, nech sa nesie v zdraví, v pokoji, v dosahovaní  úspechov a v prekonávaní výziev.
     Želáme vám, aby priniesol pohodu a lásku do vašich životov. 

   • Uzatvorenie 1. stupňa ZŠ
    • Uzatvorenie 1. stupňa ZŠ

    • Vážení rodičia,
     od 14.12. do 18.12.2020 sa nariadením RÚVZ v Prievidzi so sídlom v Bojniciach uzatvára 1. stupeň základnej školy. Vyučovanie sa presúva do dištančnej formy. Dištančná výučba je povinná a pokračujeme v zabehnutom spôsobe. Podrobné inštrukcie odkomunikujú triedne učiteľky.

    • Oranžový semafór

    • Vážení rodičia,
     ďakujeme za vyjadrenie vášho názoru ohľadom otvárania 2. stupňa. V hlasovaní MALO záujem 11 rodičov a NEMALO záujem 51 rodičov. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli situáciu nekomplikovať a do Vianoc zotrváme v režime dištančnej výučby pre 2. stupeň ZŠ.

     Vzhľadom na dodatčný vývoj situácie taktiež oznamujeme karanténne opatrenia pre triedy:

     3.A,3.B - do 13.12. vrátane, nástup do školy 14.12.2020

     4.A, 4.B do 14.12. vrátane, nástup do školy 15.12.2020

     Dôvodom sú výsledky testov.

     Ak sa u niektorého zo žiakov vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného žiaka obslúži príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo miestne príslušné RÚVZ.

      

   • ČO “SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA”, SKUTOČNE JE?
    • ČO “SKUTOČNE ZDRAVÁ ŠKOLA”, SKUTOČNE JE?

    • Skutočne zdravá škola (SZŠ) je overený program , ktorý vychádza zo skúseností rovnakého programu v ČR a podobného programu vo Veľkej Británii s názvom “FOOD FOR LIFE PARTNERSHIP”. Do tohto programu sa od roku 2005 zapojilo viac ako 6 000 škôl. SZŠ je občianska iniciatíva, ktorá nepresadzuje žiadny konkrétny štýl stravovania či diéty, na jej opis nám stačia tri slová LOKÁLNE-SEZÓNNE-ZDRAVO. Ide o stravovanie z lokálnych, kvalitných a čerstvých surovín. Deti so špeciálnymi stravovacími potrebami si tiež nájdu chutné a plnohodnotné alternatívy jedál z čerstvých surovín. 

     Nejde o kritizovanie či zasahovanie do aktuálne používaného systému či chodu školskej jedálne. Školský tím/jedáleň si sama vyberie a zhodnotí čo je súčasný, dlhodobý problém aj na základe aktuálneho vybavenia a možností a nájde riešenie za pomoci SZŠ. 

     SZŠ sa nevenuje len stravovaniu, ale rieši komplexne dôležité oblasti týkajúce sa nás ako populácie : kultúra stravovania, ekológia, udržateľnosť. Cieľom je nie len prechod k zdravým potravinám, ale aj plynule začleniť tieto témy pomocou teórie a zážitkov do vzdelávacieho programu a života detí (odkiaľ jedlo pochádza, ako sa pestuje, pripravuje, spracováva, a i.).

     Aktivity, ktoré SZŠ so sebou prináša  

     -žiaci sú prítomní pri celom procese zmeny
     -spoločne začleňujeme tému stravovania, jedla a udržateľnosti do vyučovania 
     -uskutočňujú sa výlety na miestne, lokálne farmy, z ktorých sa dodávajú potraviny do našej školskej jedálne
     -organizujú sa farmárske trhy a komunitné aktivity či kurzy varenia pre žiakov a rodičov
     -je vytvorená školská záhrada, kde sa pestuje vlastné ovocie, zelenina a bylinky v rámci pestovateľského a pracovného vyučovania 

     Výhody SZŠ 

     -komplexne rieši školské stravovanie, prináša kvalitatívny skok k lepšiemu 
     -zlepšuje stravovanie detí, čo vedie k lepšiemu zdraviu, výsledkom a správaniu
     -rozvíja pozitívne schopnosti a návyky, ktoré budú deti a mladí ľudia potrebovať k zdravému a úspešnému životu napr. praktické zručnosti - varenie, pestovanie, výber vhodných potravín.

     Čo spolu s pomocou SZŠ dokážeme? 

     Pomôžeme zlepšiť kvalitu školského stravovania, ale aj zdravie detí a celej spoločnosti. Podporíme systém udržateľného stravovania prostredníctvom vzdelávacích programov, zameraných na pochopenie vzťahu medzi jedlom, kultúrou, zdravím a životným prostredím. Podporíme lokálnych pestovateľov, chovateľov, producentov a prepojíme miestne komunity od farmárov, zamestnancov školskej jedálne, cez pedagógov, rodiny až po miestne úrady.
     Pomôžeme pri postupnom posune k ozdraveniu našej komunity a k znižovaniu výdajov na zdravotnú starostlivosť. 

    • Dištančné vzdelávanie pre 2. stupeň

    • Milí rodičia,
     v náväznosti na včera ohlásenú dištančnú výučbu vám spisujeme spôsob fungovania počas nasledujúceho mesiaca. Prevádzkovanie dištančného vzdelávania pre 2. stupeň bude fungovať v čase od 26.10. – 27.11.2020 rovnako ako počas jari:

     1. Žiaci sú online pripojení do svojej virtuálnej triedy v čase od 8:00 h. (pokiaľ začínajú jednohodinovkou), v čase od 8:30h. (pokiaľ začínajú dvojhodinovkou). Od tohto času sa bude fungovať podľa rozvrhu - do triedy žiakov sa bude pripájať učiteľ predmetu, ktorý má prebiehať. 
      Žiaci sa pripájajú pod školským účtom (ich školský email) a heslom (ich heslo do chromebooku).
     2. Z rozvrhu pre 2. stupeň boli dočasne vylúčené predmety: Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Telesná výchova, Etická/Náboženská výchova, Informatika,Technika.
     3. Na komunikáciu sa používa systém EduPage / školský email.
     4. Je minimalizované množstvo domácich úloh, na víkendy sa domáce úlohy neprideľujú (ak, tak iba individuálne).
     5. Odkazy do virtuálnych tried sú totožné z jari, budú zasielané triednymi učiteľmi cez systém EduPage.
     6. Žiaci 2. stupňa boli z obeda odhlásení,

     V prípade potreby technickej podpory pre dištančnú výučbu, píšte na admin@eskolapd.sk, prípadne volajte na 0915 307 644.

    • Začiatok šk. roka 2020/2021 v ZŠ

    • Vážení rodičia, milí žiaci,
     školský rok 2020/2021 začne 2.septembra o 8:30h pre 1.stupeň.

     Vzhľadom k mimoriadnej situácii bude začiatok šk. roka netradičný. Slávnostné otvorenie sa uskutoční v triedach. Prezúvať sa deti 2. 9. nebudú. Po príchode do školy budú žiakom pri vstupe dezinfikované ruky povereným zamestnancom školy. Taktiež ihneď pri vstupe všetci žiaci odovzdajú vypísaný a zákonným zástupcom podpísaný Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku šk. roku. Dokumenty su nutné pre nástup do školy.

     Žiaci prichádzajú do školy s rúškom. k dispozícii majú mať aj náhradné rúško.

     Na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR prosíme rodičov aby nevstupovali do budovy. Výnimku majú len rodičia žiakov 1. ročníka. Deti na prvom stupni sa zdržia v triedach cca do 9:00h. Triedne učiteľky vyvedú žiakov po ukončení von pred budovu školy. Ranný ŠKD (družina) v tento deň nie je, popoludňajší ŠKD bude k dispozícii. Deti budete môcť vyzdvihnúť po telefonickom dohovore s pedagogickým zamestnancom podľa aktuálneho tel. čísla uverejneného na dverách pri vstupe do školy (čísla sa môžu meniť). Škola nebude uzamknutá, ale prosíme rodičov, aby nevstupovali do priestorov zbytočne budovy. Ďalšie informácie ohľadom prvých dní a zmien v organizácii vám budú posielané prostredníctvom triednych učiteliek cez edupage.

     Žiaci druhého stupňa sa budú stretávať o 9:00 pred budovou školy s triednymi učiteľmi, kde odovzdajú požadované tlačivá (Dotazník a Vyhlásenie rodiča na začiatku šk. roku).

     Tešíme sa na Vás!

    • Hudobný a multimediálny tábor

    • Spolu s našimi učiteľmi a staršími žiakmi sme pre Vaše deti pripravili spojenie Hudobného a Multimediálneho tábora. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.

    • GIRLS POWER BB KEMP

    • V spolupráci s Blaho Baasket nation sme pre vás pripravili dievčenský basketbalový tábor

     Podrobné informácie sa dočítate na plagáte :-).

    • Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania do konca školského roku 2019/2020.

    • Vážení rodičia,
     dôkladne prosím preštudujte nasledujúce podmienky prevádzky školy do konca školského roku.

     Prevádzka ZŠ 1. - 5. ročník:

     Prevádzka ZŠ 1.-5.ročníka bude zabezpečená nasledovne od ŠKD od 6,45h do 17,00 h:

     • rodičia nemajú povolený vstup  do vstupnej haly budovy školy (vstup len v opodstatnených prípadoch), 
     • ranný filter sa bude realizovať pri vstupe do školy
     • v prípade vytvorenia radu žiaci čakajú v 2m odstupe podľa značenia,
     • žiaci prichádzajú do školy s rúškom na tvári, majú so sebou aj rezervné rúško,
     • pri vchode do priestorov školy si žiaci vydezinfikujú ruky, bude im odmeraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom - v prípade zvýšenej teploty bude žiak izolovaný a rodič bude povinný si ho prevziať,
     • prípravky na dezinfekciu rúk budú v každej triede a pri vstupe do školskej jedálne. 
     • po vyučovaní sú žiaci v školskom klube,
     • v ZUŠ bude vyučovanie prebiehať podľa rozvrhu žiakom v ZUŠ - individuálne vzdelávanie, 
     • žiaci, ktorí nie sú prihlásení na stravu odídu z areálu školy hlavným vchodom. 
     • pred odchodom si vydezinfikujú ruky a nasadia rúško, 
     • žiakov, ktorí sa prihlásia na obed, odprevadí do školskej jedálne vychovávateľka ŠKD,
     • pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD rodič bude telefonicky kontaktovaná vychovávateľku ŠKD /podľa skupiny/ a žiak príde do vstupnej haly, kde si ho rodič preberie,
     • prestávky žiakov medzi vyučovaním budú 10 minút, 
     • počas prestávok budú v triedach zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia (vetranie, dezinfekcia dotykových plôch, kľučiek....),
     • pri prvom nástupe do školy žiaci predložia písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia COVID -19 a že rodina nemá nariadené karanténne opatrenie,
     • žiaci prichádzajú do školy (a odchádzajú zo školy)len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti,
     • žiaci, ktorí nebudú chodiť do školy, pokračujú v online vyučovaní ako doteraz podľa pokynov triednych učiteliek a ostatných vyučujúcich.

     Prevádzka MŠ:

     Prevádzka MŠ  bude zabezpečená v čase od 7,00 - 17,00 hod:

     • vchod do materskej školy bude z výhradne   ÁTRIOVEJ ULICE, 
     • deti do budovy vchádzajú v sprievode rodiča s prekrytím horných dýchacích ciest,
     • v prípade vytvorenia rady rodičia s deťmi čakajú v 2m odstupe podľa značenia,
     • deťom bude pri vstupe do MŠ odmeraná telesná teplota bezkontaktným teplomerom a vydezinfikované ruky, v prípade zvýšenej teploty bude dieťa izolované a rodič bude povinný  ho bezodkladne prevziať,
     • rodičia detí z 3. triedy a predškolákov do šatne ráno nevstupujú, deťom bude nápomocný prevádzkový personál, 
     • rodičia detí 1. a 2. triedy sa v šatni zdržia len po nevyhnutne nutnú dobu,
     • rodič dieťaťu zabezpečí  rezervné čisté rúško, ktoré odloží na poličku 
     • deti si  do MŠ nenosia žiadne hračky, cukrovinky, nápoje…,
     • prípravky na dezinfekciu rúk budú v každej triede a pri vstupe do školskej jedálne,
     • zákonný zástupca podpíše Vyhlásenie, ktoré odovzdá pri prvom vstupe do materskej školy 1.6.2020 a Prehlásenie, ktoré tiež odovzdá pri vstupe do MŠ.
     • popoludní, pri prevzatí dieťaťa z MŠ, zákonný zástupca bude telefonicky kontaktovať učiteľku MŠ, ktorá mu dieťa odovzdá, mobilné číslo bude zverejnené pri vstupe do MŠ/ z Átriovej ulice/ 
     • deti prichádzajú do školy v sprievode  (a odchádzajú zo školy) len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

     Prípadné zmeny budú komunikované prostredníctvom portálu EDUPAGE.
      
      

    • Informácie k zápisu do ZŠ na šk. rok 2020/2021

    •  

     Zápis do ZŠ prebehne 29.4.2020 v čase od 8:00 do 16:30.

      

     Čas príchodu si prosím rezervujte na tomto odkaze. Účasť dieťaťa na zápise nie je potrebná, nakoľko sa bude jednať len o skompletizovanie dokumentácie. Na zápis je potrebné priniesť:

     ·  Vyplnenú a podpísanú prihlášku OBOMA rodičmi (ak nebude podpísaná oboma rodičmi, je potrebné doložiť aj splnomocnenie druhého rodiča) 

     ·  OP zákonného zástupcu

     ·  kópiu rodného listu

     ·  vyplnený a podpísaný dotazník

     ·  v prípade súdom zverenú starostlivosť o dieťa jednému z rodičov a pozbavenie rodičovských práv druhého rodiča, prosíme o dodanie kópie relevantného dokladu

     · ak malo dieťa odloženú povinnú školskú dochádzku pre šk. 2019/20, prosíme doniesť kópiu správy Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centra špeciálno-pedagogického poradenstva

     · ak dieťa absolvovalo akékoľvek vyšetrenie v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva, prípadne Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,  tak prosíme o dodanie kópie správy z tohto vyšetrenia.

     V prípade, že požadujete odklad povinnej školskej dochádzky, predčasné zaškolenie, potrebné tlačivá nájdete na našej stránke.

    • Usmernenie MŠVVaŠ - Koronavírus

    • Vážení rodičia,

     vzhľadom na informácie ohľadne šírenia koronavírusu v Európe a na základe vyhlásenia Vlády SR po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR, sme sa rozhodli informovať Vás, že deťom a žiakom, ktorí jarné prázdniny strávili v zahraničí v krajinách s výskytom koronavírusu (hlavne Rakúsko a Taliansko), musíte v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať zdravotný stav.
     Prosíme, aby ste pobyt dieťaťa v zahraničí oznámili triednym učiteľom.
     Toto opatrenie je preventívne, nie je dôvod na paniku.

     Dôležitá je prevencia, správna hygiena, strava i celková životospráva, podobne ako pri prevencii bežnej chrípky.
     V prípade akútneho respiračného ochorenia ihneď kontaktujte ošetrujúceho lekára a aj triedneho učiteľa.Vyučovanie v škole bude po prázdninách prebiehať podľa riadneho rozvrhu, preto deti, ktoré nejavia žiadne známky ochorenia pošlite do školy.

      

     Ďakujeme za spoluprácu.

    • Možnosť darovať 2% z dane našej škole.

    • Vážení rodičia, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     Finančné prostriedky budú použité na:

     • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
     • skvalitnenie vybavenia školy

      

     Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

   • Škola, ktorá mení svet
    • Škola, ktorá mení svet

    • Naša škola bola v tomto roku vybraná medzi šťastných 20 škôl. Dostala sa do programu Škola, ktorá mení svet. Program „Školy, ktoré menia svet“ prináša na základné a stredné školy kompaktný balík doplnkových zážitkových aktivít, ktoré na jednej strane rešpektujú štruktúru nastavenú Štátnym vzdelávacím programom a Inovovaným štátnym vzdelávacím programom, a zároveň, na strane druhej, interaktívnymi, neformálnymi a zábavnými metódami podnecujú záujem žiakov o aktívny občiansky prístup, občiansku participáciu a dobrovoľníctvo, budujú ich kritické myslenie, argumentačné schopnosti, schopnosť myslieť v kontexte a v súvislostiach, mediálnu gramotnosť, ale aj morálne hodnoty a empatiu, a tým pozitívne prispievajú k ich všestrannému občianskemu a osobnostnému rozvoju.

     Program prepája občiansku náuku, dejepis, etiku a ďalšie príbuzné učebné predmety a vytvára priestor na to, aby žiaci s pomocou učiteľa hľadali vlastné odpovede na spoločenské otázky, a tiež získali tzv. ‘hands-on’ prístup k riešeniu problémov, ktoré identifikujú vo svojom okolí. Nevnucuje žiakom správne odpovede, ale buduje ich funkčné občianske kompetencie. Autorom a realizátorom projektu je Inštitút pre aktívne občianstvo, ktorý je 

     Ďalšie informácie o programe nájdete na webovej stránke Inštitútu pre aktívne občianstvo.

    • Škola, ktorá číta

    • Minulý týždeň sme v rámci celodennej akcie Deň knihy spustili náš celoškolský program: Škola, ktorá číta. Dôvodom na posilnenie čitateľskej gramotnosti sú pretrvávajúce štatistky, ktoré dokazujú, že deti majú problém s pochopením textu, s jeho analýzou a overovaním. Veríme, že práve práca s knihou, diskusie a uvažovanie nad čítaným textom nám pomôžu zvýšiť túto schopnosť našich detí. V tomto školskom roku program plne realizujeme na 1. stupni a každý rok ho rozšírime o jeden ročník.

     Program je založený na niekoľkých aktivitách:

     Čitateľské dielne - samostatný predmet, kedy majú deti 1h v týždni vyčlenenú na čítanie vlastnej knihy a na následné aktivity s ňou. 

     Triedne knižnice - všetky triedy sú vybavené malými knižnicami, ktoré knihy neuskladňujú, ale ich prezentujú - sú v nich otočené obálkou von. Knižný fond chceme neustále rozširovať tak, aby mali deti k dispozícii niekoľko kvalitných kníh pre ich vekovú kategóriu.

     Klub pre nečitateľov - bezpečný priestor pre žiakov, ktorí majú s čítaním problém, či už kvôli vlastnej indispozícii, alebo sa hanbia čítať pred zvyškom triedy.

     Školský fond pre jednotlivé predmety - v tomto školskom roku chceme vybudovať fond kníh, ktoré budú naväzovať na preberané učivá na jednotlivých predmetoch, aby na knižky odkazovali aj iní učitelia než len učitelia jazykov a taktiež, aby sa žiakom spropagovali viaceré žánre (sci-fi, historické knihy, fantasy,...).

     Tešíme sa na to, ako budeme program každým rokom zlepšovať. Chceme poprosiť aj Vás, milí rodičia, aby ste nám na tejto ceste pomohli. Čítajte Vašim deťom, poraďte im dobrú knihu, ktorú ste mali ako dieťa. Často stačí jedna dobrá kniha a dieťa sa rozčíta. Držme si palce :-).

   • Konverzácie v angličtine
    • Konverzácie v angličtine

    • V novom školskom roku sme pre Vás v spolupráci s jazykovou školou Elite pripravili jazykový kurz zameraný na konverzácie v angličtine. Kurz bude 1x týždenne prebiehať v priestoroch školy s odborným lektorom. Dĺžka hodiny je 50 minút, výuka prebieha pomocou metódy Direct method.

     Výučba touto metódou prebieha v simulovanom anglicky hovoriacom prostredí, v nepretržitom tempe, formou rýchlych odpovedí na otázky, ktoré kladie lektor. Lektor sa pýta každú otázku dvakrát, v rovnomernom tempe, tak, že automaticky začína odpoveď pre študenta. To umožňuje študentovi porozumieť otázke a má dostatočný čas, aby sa mohol pripraviť sa na odpoveď, čo v konečnom dôsledku robí hodinu viac dynamickou.

     Touto metódou sa odbúrava strach z rozprávania a anglicky sa učíte prirodzenou formou. Rovnako ako komunikácia aj gramatika má plnohodnotné zastúpenie. DM je vhodná pre všetky jazykové úrovne, od začiatočníkov až po pokročilých. Kurzy vedené touto metódou plnohodnotne pripravia študenta na medzinárodné certifikáty a skúšky.

     Vzhľadom na to, že sa jedná o externého lektora, krúžok bude spoplatnený. Podarilo sa nám dohodnúť priaznivú sumu:

     6 EUR/mesiac

     Platba je vždy na celý polrok a zahŕňa už aj odpadnuté hodiny počas prázdnin. Lekcie budú prebiehať od 17.9.2018 do 14.6.2018.

     Prihlásiť sa môžete TU.