• Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá vedúca hlavná kuchárka. 
    Za kultúru stravovania, organizáciu a výchovno vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá vychovávateľka a pedagogický dozor. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov prikrmuje. Nenúti ich jesť.

    Deti 2 - 3 ročné používajú pri jedle lyžičku, 4 - 5 ročné lyžičku a vidličku, postupne priberajú nôž. Deti 5 a viac-ročné používajú samostatne kompletný príbor. V závislosti od zručnosti detí sa umožní používanie kompletného príboru aj mladším deťom. Ak dieťa musí z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčiť zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára (platí na príslušný školský rok), na ktorom je stanovená diagnóza a potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (alergia na mliečne výrobky,...).

    Časový harmonogram podávania jedla

    desiata: 8:30 - 9:00 hod.
    obed: 11:15 - 13:30 hod.
    olovrant: 14:10 - 15:00 hod.
     

    Kontaktné údaje na prevádzku jedálne:
    jedalen@eskolapd.sk
    +421 918 805 015