• 1. CHARAKTERISTIKA ŠKD
    1.1 Charakteristika zariadenia a detí

    Školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) je súčasťou základnej školy. ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin (podľa § 114 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní - školského zákona). Do ŠKD sa prijímajú deti 1.-5. ročníka, na báze dobrovoľnosti, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Sú vytvorené 4 oddelenia

    1.2 Charakteristika detí

    V ŠKD súžiaci zo Súkromnej spojenej školy,Ul. M. Falešníka, 971 01 Prievidza. Deti do ŠKD prijímame na nasledujúci školský rok k 15. septembru. V prípade potreby a voľnej kapacity aj počas školského roka.

    1.3 Prevádzka a režim dňa

    Ranná prevádzka je od 6:45. Poobedňajšia prevádzka je od 11.35 hod. –  17,00 hod ( podľa požiadaviek rodičov). Režim dňa je stanovený s ohľadom na psychohygienické podmienky. Jeho usporiadanie dáva možnosť pružne reagovať na individuálne potreby aktivity i odpočinok u jednotlivých žiakov. Taktiež umožňuje organizáciu činnosti v priebehu dňa pružne prispôsobiť potrebám a aktuálnym situáciám, reaguje i na neplánované situácie v školskom klube. Pomer riadených a spontánnych činností je vyvážený.

    2. VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY

    Hlavným cieľom výchovy školského zariadenia je výchovné pôsobenie na dieťa v súčinnosti s cieľmi základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou tak, aby podporil rozvíjanie dieťaťa smerom k pozitívnej a aktívnej prosociálnej osobnosti, ktorá bude schopná uplatniť sa v reálnom živote súčasnej otvorenej a informačnej spoločnosti. Základným cieľom výchovy je pestrou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania dopĺňať výchovno-vyučovací proces, uspokojovať záujmy detí s prevahou oddychového, rekreačného a záujmového charakteru. V jednotlivých činnostiach dominuje zážitková, tvorivo - humanistická výchova, ktorej úlohou je podporiť rozvoj osobnosti každého dieťaťa, jeho schopností i záujmov.
    Školský klub detí rozvíja osobnosť dieťaťa realizovaním ďalších cieľov:
    - rozvíja tvorivosť detí s prihliadaním na ich vek
    - podporuje originalitu a sebarealizáciu
    - učí estetickému cíteniu a vnímaniu
    - vedie deti k zdvorilosti, komunikatívnosti a empatii
    - upevňuje postoje, ktoré vedú k spolupráci a pomoci druhému
    - učí deti zodpovednosti a dodržiavaniu pravidiel
    - pestuje kladný vzťah k prírode a prostrediu, v ktorom žijeme
    - učí dodržiavať čistotu a osobnú hygienu
    - zdokonaľuje jemnú motoriku a učí osvojiť si pracovné návyky
    - pestuje kladný vzťah k ľudovým tradíciám
    - vedie deti k pohybovej aktivite, rozvíja fyzickú zdatnosť a zdravú súťaživosť
    - znižuje agresivitu a chráni deti pred násilím

    2.1. Charakteristika výchovného programu

    Výchovný program nášho ŠKD vychádza zo všeobecných cieľov a princípov výchovy a vzdelávania (zákon 245/2008), z kľúčových kompetencií žiaka základnej školy a z vlastnej koncepcie. Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, permanentnú humanizáciu výchovy, na rozvoj kľúčových kompetencií vedomostí, zručností a  schopností detí získaných na vzdelávaní v základnej škole. Preferujeme, rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie a za svoje konanie , aktívne využívanie voľného času a všestranný  rozvoj osobnosti. Našimi prioritnými cieľmi výchovy a vzdelávania mimo vyučovania je umožniť každému dieťaťu zaradenému v ŠKD:
    - rozvíjať svoju osobnosť a zlepšovať si výchovno-vzdelávacie výsledky:
    a/ nenáročnou záujmovou činnosťou podľa výchovného programu ŠKD
    b/ samostatnou prípravou na vyučovanie
    c/ rozvíjaním kľúčových kompetencií v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin podľa výchovného programu ŠKD:
    - získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu
    - rozvíjať individuálne záujmy a potreby
    - rozvíjať kompetencie k zmysluplnému tráveniu voľného času
    - rozvíjať komunikačných kompetencií
    - rozvíjať sociálne kompetencie
    - rozvíjať občianske kompetencie
    - rozvíjať kultúrne kompetencie
    - rozvíjať kompetencie k trávenie voľného času
    - rozvíjať talent a špecifické osobnostné schopnosti
    Konkrétnejšie ciele sú rozpracované v jednotlivých tematických oblastiach výchovy a v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok.

    2.2. Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

    Naše pedagogické stratégie smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k utváraniu nových kompetencií dieťaťa.
    Preferujeme individuálny prístup, uplatňovanie zážitkových aktivizujúcich metód a foriem práce, aplikovanie humanistickej výchovy (partnerský vzťah ku dieťaťu, hodnotenie podľa osobného tempa i individuálneho výkonu dieťaťa), využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s rodinou dieťaťa, spolupráca s vyučujúcimi, kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. 

    2.3. Kľúčové kompetencie dieťaťa

    Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií uplatňujeme tieto pedagogické stratégie:

    Kľúčové kompetencie dieťaťa    Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti
    Kompetencie učiť sa učiť -  povzbudzujeme zvedavosť a záujem detí o nové informácie
    - brainstormingom umožňujeme deťom vyjadriť a realizovať ich vlastné a vhodné nápady
    - prostredníctvom hier a dramatizácie a vedieme deti
      k sebahodnoteniu
    - motivujeme deti k účasti na vedomostných súťažiach
    - humanistickým hodnotením vytvárame podmienky preto , aby deti mohli zažívať úspech
    - didaktickými hrami motivujeme deti riešiť nové, neznáme úlohy a situácie
    - podporujeme projektové učenie
     
    Komunikačné
    kompetencie
    - povzbudzujme deti ku vhodnej komunikácii so spolužiakmi,
    vychovávateľmi a inými ľuďmi v ŠKD aj mimo ŠKD
    - individuálnym prístupom podporujeme deti pri primeranom
      využívaní všetkých dostupných foriem komunikácie
    - vysvetľujeme deťom význam otvorenej kultúrnej komunikácie (asertivita)
    - v diskusii a v rozhovore vytvárame podmienky pre prezentáciu a obhajobu osobných názorov (hádka)
    - povzbudzujeme kritické myslenie detí
    - subsidiaritou pomáhame deťom samostatne riešiť jednoduché
      konflikty
    - zážitkovou výchovou trénujeme deti trpezlivo a aktívne počúvať, prijímať a dávať spätnú väzbu
    - povzbudzujeme priateľské vzťahy v oddelení aj medzi oddeleniami v ŠKD
     
    Pracovné
    kompetencie
    - motivujeme deti k samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie
    - humanistickým hodnotením pomáhame deťom uvedomiť si svoje ďalšie možnosti vlastného rozvoja osobnosti
    - realizujeme pracovné činnosti v ktorých si deti môžu osvojiť alebo rozvinúť jednoduché manuálne zručnosti potrebné pre praktický život
    - ponúkame deťom rôznorodé a zaujímavé hry a výchovno -   
      vzdelávacie činnosti a záujmové činnosti
    - vysvetľujeme deťom základy používania IKT
     
    Sociálne
    kompetencie
    - individuálnym prístupom vedieme deti k rešpektovaniu školského
       poriadku
    - v hrách vytvárame situácie v ktorých sa deti učia pomáhať si
      navzájom
    - dramatizáciou a hrami vytvárame situácie v ktorých si deti rozvíjajú
       základy emocionálnej inteligencie: (sebavedomie, sebariadenie, sebamotivácia )
    - povzbudzujeme detí k efektívnej spolupráci v oddelení aj v ŠKD
    - vysvetľujeme deťom znaky šikanovania, zneužívania, týrania a
      spôsoby brániť sa proti nemu
    - individuálnym prístupom podporujeme autonómiu každého dieťaťa
       v skupine a učíme deti rešpektovať úlohy skupiny
    - v hrách učíme deti základom empatie
    - v spoločných podujatiach, súťažiach, hrách vytvárame situácie ,
       ktoré dieťa učia tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy (spoločné riešenie problémov)
    - trénujeme deti vypočuť si odlišné názory
    - povzbudzujeme deti zdravo žiť
    - príkladmi, besedou s rodičmi a rozhovorom učíme deti vážiť si prácu iných
    Občianske
    kompetencie
    - čítaním príbehu, sledovaním filmu , diskusiou pomáhame deťom
      orientovať sa v základných humanistických hodnotách (pravda,
      zodpovednosť, tolerancia, spolupráca )
    - povzbudzujme deti k participácii na vytváraní spoločných pravidiel
    v oddelení a na živote v oddelení a v ŠKD
    - v hrách a vysvetľovaním učíme dieťa poznať a domáhať sa svojich
      práv kultúrnou formou
    - rozhovorom , diskusiou, vychádzkami, exkurziami vedieme deti
      k prirodzenej hrdosti na kultúrne a historické pamiatky, zvyky a
      tradície
    - vysvetľujeme deťom význam spolužitia s inými kultúrami
    - v hrách vytvárame také situácie, ktoré deťom umožnia učiť sa
      rešpektovať názory ostatných ľudí
    - vysvetľovaním, besedou s odborníkom, spoločným projektom
      vedieme deti k šetreniu energiami, potravinami, k triedeniu odpadu
      a ochrane životného prostredia
    Kultúrne
    kompetencie
    - povzbudzujeme a motivujme deti k prezentácii kultúrnych prejavov
       v styku s ostatnými ľuďmi
    - vysvetľujeme deťom základné zásady spoločenskej etikety,
      aktivizujeme a trénujeme ich k aplikácii v ich každodennom
      živote
    - vysvetľujeme deťom rozdiel medzi vulgárnym a kultúrnym
      správaním sa
    - vychádzkami, kreslením, maľovaním, diskusiou povzbudzujeme
      deti hľadať krásu v bežných každodenných veciach okolo neho
    - ukážkami, čítaním, sledovaním videa, diskusiou poskytujeme
    deťom informácie o iných kultúrach a kultúrnych tradíciách
    a náboženstvách,; vedieme deti k náboženskej tolerancii
    - motivujeme a povzbudzujeme deti k spolupráci na pripravovaní
      kultúrneho podujatia v skupine, v ŠKD
    - motivujeme detí k aktívnemu vytváraniu kultúrneho prostredia
    - realizujeme tvorivé dielne, v ktorých deti môžu prezentovať
      originálne nápady návrhy a postupy

    Dosahovanie stanovených cieľov budeme zabezpečovať individuálnym prístupom, preferovaním zážitkových metód a foriem práce, aplikovaním humanistickej výchovy, úzkou spoluprácou s vyučujúcimi, s rodinou dieťaťa a vytváraním pozitívnej emocionálnej klímy v oddelení a v ŠKD.
    Pri napĺňaní obsahu a cieľov školského klubu detí používame nasledovné metódy a formy:
    - skupinová práca
    - výklad
    - pozorovanie
    - individuálny prístup
    - dramatizácia
    - rozprávanie, rozhovory, besedy, diskusie
    - praktické činnosti
    - výlety
    - súťaže, športové súťaže
    - testy vedomostí
    - výroba darčekov
    - pohybové aktivity
    - hry – konštruktívne, stolové, pohybové, tvorivé, námetové
    - krížovky
    - relaxácia
    - spoločné podujatia a projekty,
    - prírodovedné a turistické vychádzky.

    Výchovou a vzdelávaním mimo vyučovania v nadväznosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy primárneho vzdelávania umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho vedomostí, záujmov,schopností, zručností, postojov a hodnôt.
    Posilňujeme jeho úctu k rodičom. Učíme ho k úcte k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu. Kľúčové kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Kľúčové kompetencie chápeme ako ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu dieťaťa v ŠKD. Dieťa ŠKD má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke pobytu v ŠKD:
     

    Kompetencia učiť sa učiť - vyberať vhodné informácie z rôznych zdrojov
    - samostatne pozorovať, experimentovať a z výsledkov
    vyvodzovať závery
    - poznávať zmysel a cieľ učenia, posudzovať vlastný pokrok, zhodnotiť svoje výsledky
    - vyhľadávať a triediť informácie, využívať v procese učenia
    - kladú si otázky a hľadajú odpovede
    - prejavovať záujem o celoživotné vzdelávanie
    Kompetencie komunikácie - ovládajú reč, formulujú myšlienky
    - vypočuť si opačný názor
    - formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory, vyjadrovať sa výstižne a súvisle v písomnom a ústnom prejave
    - počúvať a porozumieť druhým ľuďom, zapojovať sa do diskusie, obhajovať svoj názor
    - rozumieť neverbálnej komunikácii
    - využívať informačné a komunikačné prostriedky
    - komunikáciu využívať v spoločenskom styku
    - prijíma spätnú väzbu
    Kompetencie sociálne a interpersonálne - pomenúva svoje potreby, city a pocity,
    - zvláda jednoduché stresové situácie,
    - presadzuje vlastnú autonómiu a práva svojej osobnosti,
    - rešpektuje úlohy skupiny,
    - efektívne spolupracuje v skupine,
    - uvedomuje si potreby detí a osôb so zdravotným znevýhodnením,
    - uvedomuje si potreby ostatných detí,
    - poskytuje pomoc alebo pomoc privolá
    - k svojim úlohám pristupuje zodpovedne,
    - samostatne sa rozhoduje o svojich činnostiach a uvedomuje si, že za ne zodpovedá a nesie dôsledky,
    - prejavuje citlivosť a ohľaduplnosť,
    - rozpoznáva vhodné a nevhodné správanie,
    - podieľa sa na vytváraní vhodnej (príjemnej) tímovej atmosféry,
    - spolupracuje v skupine detí, dokáže sa v skupine (vrstovníkov) presadiť i podriadiť alebo prijať kompromis,
    - rešpektuje prijaté pravidlá.
    Pracovné kompetencie a kompetencie k riešeniu problémov - samostatne si stanovuje ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy,
    - plánuje a hodnotí svoje činnosti,
    - dokončí začatú prácu,
    - plní si svoje povinnosti,
    - ovláda jednoduché manuálne zručnosti a samoobslužné činnosti potrebné pre praktický život,
    - rozvíja voje manuálne zručnosti,
    - kriticky hodnotí svoje pracovné výsledky uskutočňuje svoje ciele,
    - je schopné prijímať a zvládať inovatívne zmeny,
    - vníma problémy, ktoré ho motivujú k riešeniu podobných problémov a situácií, snaží sa konkrétny problém pochopiť, rozmýšľa o nezrovnalostiach a ich príčinách, premýšľa a plánuje riešenie problémov,
    - rozlišuje správne a nesprávne riešenie konfliktov,
    - prekážky prekonáva s húževnatosťou.
    Kompetencie kultúrne - pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu,
    - rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie,
    - rešpektuje iné kultúry a zvyky,
    - prijíma kultúrne podnety,
    - je otvorený podieľať sa na kultúrnych podujatiach v skupine,
    - ovláda základy kultúrneho správania (pozdrav, podanie ruky,...),
    - kultivuje svoj talent.
    Občianske kompetencie - uvedomuje si svoje práva a práva iných detí (ľudí),
    - vníma nespravodlivosť, agresivitu, šikanovanie – dokáže sa im brániť,
    - správa sa zodpovedne,
    - dbá na svoje zdravie i zdravie iných,
    - chová sa zodpovedne i s ohľadom na zdravé a bezpečné prostredie (prírodné a spoločenské),
    - rešpektuje a posilňuje sociálne a kultúrne prostredie, ktoré je formované tradičnými, aktuálnymi i očakávanými hodnotami národa, etnika a sociálnej či profesionálnej skupiny,
    - váži si, že tradície a kultúrne dedičstvo, ktoré chráni, prejavuje pozitívny postoj k umeleckým dielam a podieľa sa na rozvoji kvalitného životného prostredia.
    Kompetencie k využívaniu voľného času - účelne trávi voľný čas,
    - orientuje sa v možnostiach zmysluplného využitia svojho voľného času,
    - vyberá si záujmové činnosti podľa svojich dispozícií,
    - rozvíja svoje záujmy v organizovaných a individuálnych činnostiach,
    - rozvíja schopnosť aktívneho trávenia voľného času ako kompenzáciu
    stresových situácií alebo jednostrannej záťaže zo školského vyučovania,
    - odmieta nevhodné ponuky pre trávenie voľného času
     3.  FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

    Dochádzka dieťaťa do ŠKD je pravidelná alebo nepravidelná, počas plnenia povinnej školskej dochádzky v primárnom vzdelávaní základnej školy. Výchovu mimo vyučovania v ŠKD uskutočňujeme poldennou formou týždenného, zvyčajne štvorročného výchovno-vzdelávacieho pôsobenia v čase po pobyte dieťaťa na vzdelávaní v škole v oddelení ŠKD, v ktorom je najviac 25 detí. Výchovu mimo vyučovania realizujeme pravidelnými, priebežnými a príležitostnými činnosťami v oddelení , alebo v rámci ŠKD:
    - v príprave na vyučovanie a vzdelávacej činnosti
    - záujmovej činnosti
    - oddychovej a relaxačnej činnosti
    - výchovno-vzdelávacej činnosti podľa výchovného programu
    Vychovávateľka uplatňuje predovšetkým zážitkové, aktivizujúce a motivačné metódy a formy práce, spolupracujú s rodinou dieťaťa a s pedagogickými zamestnancami školy. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti preferujú oddychové, rekreačné, záujmové činnosti a zážitkové vzdelávanie. Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v ŠKD je individuálna
    alebo skupinová výchovno-vzdelávacia aktivita v oddelení ŠKD.

    Formy práce pri činnosti riadenej:
    - vychádzky s pozorovaním,
    - technické práce s rôznymi druhmi materiálu,
    - ročné práce s využitím rôznych výtvarných techník,
    - besedy,
    - práce s knihou,
    - súťaživé hry, didaktické hry,
    - hudobne pohybové hry,
    - športové hry,
    - výukové programy na PC.
    Oživením výchovného programu v ŠKD sú príležitostné akcie a projekty, ktoré nie sú zahrnuté do týždennej skladby činností. Súčasťou programu je aj príprava na vyučovanie. Pri všetkých týchto aktivitách sú rešpektované požiadavky na voľný čas dieťaťa:
    - požiadavka pedagogického ovplyvňovania voľného času, keď vychovávateľka navodzuje a motivuje činnosť a oceňuje výkony detí,
    - požiadavka dobrovoľnosti, keď sa dieťa zapojí do jemu primeranej činnosti na základe vlastného záujmu a dobrej motivácie,
    - požiadavka záujmovosti , zážitkovosti, s prvkami pestrosti, 
    - požiadavka aktivity, kde je činnosť volená tak, aby v nich mohli byť úspešné všetky deti, aby sa čiastočne zúčasňovali na tvorbe a príprave činnosti, na ich realizácií aj hodnotení,
    - požiadavka citlivosti, ktorá závisí na prežívaní kladných emócií v priebehu aj po hodnotení ukončenej činnosti,
    - požiadavka sebarealizácie, lebo činnosťou dieťa objavuje svoje dobré stránky, ak je jeho snaha a výsledky jeho práce kladne hodnotené okolím.

    4. TEMATICKÉ OBLASTI VÝCHOVY (TOV)

    Výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania realizujeme v týchto výchovných oblastiach:
    ➢ vzdelávacia
    ➢ spoločensko-vedná
    ➢ pracovno-technická
    ➢ prírodovedno-environmentálna
    ➢ esteticko-výchovná ( výtvarná, hudobná, literárno-dramatická )
    ➢ telovýchovná ( športové, turistické, zdravotné)
    Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú , telesnú výchovu a výchovu k rodičovstvu, dopravnú. Výchovno-vzdelávací proces realizujeme tak, ţe obsah jednotlivých výchovno-vzdelávacích
    činností aplikujeme integrovanie vo viacerých výchovných oblastiach a v záujmovej činnosti naraz, čo nám umožňuje efektívne a komplexne rozvíjať osobnosť detí. Preferujeme prepojenosť jednotlivých oblastí výchovy najmä pri rozvoji osobnosti dieťaťa v oblasti jeho samostatnosti, spolupráce, komunikácie a uspokojovania individuálnych záujmov. Kľúčové kompetencie a osobnosť dieťaťa rozvíjame prostredníctvom realizácie niţšie uvedených hlavných (vyšších) výchovno-vzdelávacích cieľov. Ich plnenie budeme dosahovať realizovaním niţších, špecializovanejších a konkrétnejších cieľov v jednotlivých výchovných oblastiach a aktivitách.
    Konkrétne špecializované ciele uvádzame v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok.

    4.1 Vzdelávacia oblasť

    - rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie
    - rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa
    - získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov
    - získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu


    4.2 Spoločensko-vedná oblasť

    - spolurozhodovať o živote v skupine
    - rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie
    - prejavovať úctu k rodičom, starším osobám
    - prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím
    - pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd
    - posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti
    - kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa
    - vyjadrovať svoj názor
    - vedieť vypočuť opačný názor
    - využívať všetky dostupné formy komunikácie
    - rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa
    - vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty
    - poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

    4.3 Pracovno-technická oblasť

    - vedieť samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele
    - rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
    - vedieť spolupracovať so skupinou
    - rozvíjať základy manuálnych a technických zručností
    - získavať základy zručností potrebných pre praktický život
    - získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

    4.4 Prírodovedno-environmentálna oblasť

    - pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia
    - rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

    4.5 Esteticko-výchovná oblasť

    - posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí
    - rozvíjať základy vzťahu ku klasickému umeniu
    - rozvíjať talent a špecifické schopnosti
    - rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností
    - prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia
    - podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení
    - objavovať krásu v bežnom živote

    4.6 Telovýchovno-športová oblasť

    - kultivovať základné hygienické návyky
    - rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
    - pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog
    - pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia
    - pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy
    - poznať základné princípy zdravého životného štýlu
    - rozvíjať športový talent a schopnosti

    5. VÝCHOVNÝ PLÁN

    Výchovný plán stanovuje skladbu výchovno-vzdelávacej činnosti (VVČ) v jednotlivých výchovných oddeleniach na obdobie školského roka. Určuje minimálny počet VVČ v jednotlivých oblastiach výchovy ktoré vychovávateľky zrealizujú v školskom roku. V rámci výchovného plánu je potrebné rešpektovať a dodržiavať princípy výchovy, teda princíp:
    a/ cieľavedomosti,
    b/ spätnej väzby,
    c/ individuálnej zvláštnosti,
    d/ dobrovoľnosti,
    e/ primeranosti veku.
    Vychovávatelia projektujú VVČ tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými a výchovno-vzdelávacími aktivitami. V jednom oddelení je najviac 25 detí. Vychovávatelia projektujú činnosti tak, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých detí, takže reálny počet vzdelávacích aktivít bude vyšší ako minimálne vymedzený.

    6. VÝCHOVNÝ JAZYK

    Výchovným jazykom školského klubu detí je štátny jazyk - slovenský jazyk

    7. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE

    Personálne podmienky:
    - v školskom klube pracujú 4 vychovávateľky,
    - vytvárajú deťom bezpečné a komunikatívne prostredie,
    - pripravujú pestrý výchovný program,
    - podporujú dodržiavanie školského poriadku, upevňujú hygienické návyky,
    - udržujú s rodičmi kontakt,

    8. MATERIÁLNE A EKONOMICKÉ PODMIENKY

    Materiálne podmienky:
    - školský klub nemá svoje miestnosti, činnosť prebieha po skončení vyučovania v triedach,
    - hygienické zariadenia sú k dispozícii na tých istých chodbách ako triedy,
    - nábytok v triedach je vhodný, rozmiestnený tak, aby vyhovoval tak individuálnej ako aj skupinovej práci, priestory sú vybavené odpočinkovými kobercami,
    - prostredie je esteticky upravené, dotvárané vlastnoručnými výrobkami detí,
    - dostatočné množstvo hier, kníh, skladačiek, výtvarný materiál a iné hračky sú uložené vo vkusných skrinkách
    - hračky a potrebný materiál pravidelne dopĺňame,
    - v činnostiach detí sa využíva aj počítačová učebňa, školská knižnica, priľahlé ihrisko, preliezky na mestskom detskom ihrisku.

    Ekonomické podmienky:
    - školský klub je originálna kompetencia financovaná 88% z rozpočtu mesta 

    9. PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY
    ZDRAVIA PRI VÝCHOVE

    Dmáme na vhodný režim vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia sa, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy podľa platných technických a hygienických noriem – zodpovedajúca svetelnosť, teplota, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. Dôležitý je vhodný stravovací a pitný režim detí (podľa vekových a individuálnych potrieb detí a učiteľov). Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručujeme aktívnou ochranou detí pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci z materiálneho aj ľudského hľadiska, vrátane kontaktov na lekára. V prípade úrazu máme veľmi dobrú dostupnosť prvej pomoci. Telefónne čísla rodičov detí máme uvedené v osobných spisoch detí a informačnom systéme školy. Lekárnička 1. pomoci je umiestnená v zborovni. Nevyhnutné je dodržiavanie zákazu fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a v okolí a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov a pravidelná bezpečnostná kontrola. Deti sú každoročne poučené o dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrane zdravia a celý školský rok sú prostredníctvom VVČ vedené k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrane
    vlastného zdravia

    10. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ

    Ciele hodnotenia: poskytnúť deťom a ich rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvládlo danú problematiku, v čom sú nedostatky, kde sú rezervy. Pri hodnotení sa nehodnotí osoba ale požiadavka. Je potrebné uplatňovať pedagogický takt a zamerať sa na individuálny pokrok dieťaťa (neporovnávať s deťmi a nerozdeľovať na úspešných a neúspešných). Podrobnejší systém kontroly a hodnotenia detí je uvedený v školskom poriadku ŠK.

    11. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA
    ZAMESTNANCOV

    Vnútorný systém kontroly pedagogických zamestnancov v našom ŠKD orientujeme predovšetkým na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej činnosti, najmä na plnenie
    - cieľov, ktoré sme si stanovili vo výchovnom programe ŠKD
    - ďalších operatívnych alebo dlhodobých úloh
    Autoevalváciu ŠKD zameriavame na hodnotenie a zlepšovanie podmienok a a kvality všetkých činností ŠKD : Využívame najmä:
    1. Permanentné sebahodnotenie činnosti vychovávateliek
    2. Motivačný rozhovor , spojený s vyhodnotením plánu osobného profesijného rastu – vedenie školy
    3. Hodnotenie klímy a atmosféry v oddelení
    4. Analýza výsledkov detí, ktorých vychovávateľ usmerňuje (dodržiavanie školského poriadku ŠKD, zodpovednosť v písaní úloh, správanie a prejavy detí, schopnosť participácie, spôsob uspokojovania záujmov a pod. – zástupkyňa riaditeľky školy
    5. Analýza plánu výchovno-vzdelávacích činností vychovávateľa v oddelení jeho detí (pestrosť, zastúpenie všetkých oblastí výchovy, frekvencia, nadväznosť) – vedúca vychovávateľka 
    6. Hodnotenie výsledkov vychovávateľov v oblasti ďalšieho vzdelávania, uplatňovania inovačných metód práce, aplikovania
       špecifických zručností, tvorba projektov – riaditeľ školy, vedúca vychovávateľka
    7. Vzájomné hodnotenie vychovávateľov – vzájomné hospitácie ,otvorené výchovné činnosti
    8. Vonkajšia autoevalvácia
    9. Spätná väzba od detí
    10. Spätná väzba od rodičov

    12.  POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

    Zameranie a ciele nášho výchovného programu ako aj analýza súčasného stavu ďalšieho vzdelávania vychovávateľov ukazuje potrebu orientácie sa ďalšieho vzdelávania vychovávateľov najmä na metódy zážitkovej výchovy, na problematiku netradičných nenáročných relaxačných a záujmových činností, ochranu detských a ľudských práv a predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie.
    Kontinuálne vzdelávanie vychovávateliek budeme zabezpečovať :
    · Umožňovaním rozvoja zručností vychovávateľky potrebných pre vyššie uvedený okruh kontinuálneho vzdelávania.
    · Sprostredkovaním najnovších poznatkov z metodiky výchovy jednotlivých oblastí výchovy a neformálneho vzdelávania.
    · Pripravovaním vychovávateľov pre prácu s modernými IKT.
    · Podnecovaním tvorivosti vychovávateľov.

    Uvedené vzdelávania zabezpečíme účasťou vychovávateľky na vzdelávaní mimo sídla ŠKD. Konkrétne ciele a zameranie kontinuálneho vzdelávania vychovávateľky je uvedené v ročnom pláne KV, ktorý tvorí prílohu Plánu práce ŠKD na príslušný školský rok.