• Typy pobytov a školné
    Pobyt 2-3 roky 3-6 rokov


    Poldenný (7:00 - 12:30)
     

    140€ 84 €


    Celodenný (7:00 - 18:00)
     

    165 € 106 €

    Nakoľko cena v sebe zahŕňa aj stravu, jej presná výška závisí od počtu objednaných obedov.
    Pri nástupe dieťaťa do MŠ sa platí jednorázové zápisné 70 EUR + školné za jeden mesiac.

    V tejto sume je už zahrnuté:

    • Strava
    • ZUŠ pre deti od 5 rokov (hudobný, tanečný, a výtvarný odbor) - neplatí pre režim počas leta
      
    Režim počas leta

    Ako jedna z mála materských škôl sme otvorení aj počas letných prázdnin. Táto možnosť je k dispozícii len pre deti MŠ s dochádzkou do našej školy. 

    Pobyt 2-3 roky 3-6 rokov

    Poldenný (7:00 - 12:30)
     

    160 €

    110 €


    Celodenný (7:00 - 18:00)
     

    190 € 130 €


    Výška mesačného školného je fixná bez ohľadu na dochádzku dieťaťa.

    V tejto sume je už zahrnuté:

    • Strava


    Školné prosíme uhradť do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac​ bankovým prevodom:
    Číslo účtu: SK92 5200 0000 0000 1482 5820
    VS: rodné číslo dieťaťa
    Do poznámky uviesť meno dieťaťa

    Ceny sú zavislé od zmien v legislatíve a podmienok financovania škôl v SR.