• Školné

    Naše malé školné 20 EUR odráža pridanú hodnotu, ktorú prinášame našim žiakom a ich rodičom. Výška mesačného školného fixná bez ohľadu na dochádzku dieťaťa.

    V tejto sume je už zahrnuté:

    • ŠKD (do 17:00, po 17h je poplatok 20 EUR za 1 hod)
    • ZUŠ (hudobný, tanečný, a výtvarný odbor).


    Školné prosíme uhradiť do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac​ bankovým prevodom:
    Číslo účtu: SK03 1100 0000 0029 4311 4213

    VS: rodné číslo dieťaťa
    Do poznámky uviesť meno dieťaťa

    Ceny sú zavislé od zmien v legislatíve a podmienok financovania škôl v SR.