• Zápis

    Zápis do MŠ prebieha každoročne v máji. V prípade voľnej kapacity je možné dieťa prihlásiť aj v priebehu šk. roka.
    V prípade záujmu vyplňte prosím elektronickú prihlášku na tomto odkaze. Súčasťou prihlášky je aj dotazník.
    V rámci zápisu, prípadne aj pred jeho začiatkom, je dobré si dohodnúť osobné stretnutie s pani riaditeľkou. Rada Vám zodpovie Vaše otázky, predstaví program a fungovanie školy. Kontakty nájdete v sekcii Kontakt

    Zápis na šk. rok 2018/2019
    Zápis sa bude konať v čase od 2.-4.5.2018 v čase od 8:00 do 16:00. 
    Prihlášku je následne nutné podpísať oboma zákonnými zástupcami a doručiť do školy. K prihláške je potrebné doložiť aj potvrdenie od pediatra.

    Pri prijímaní do MŠ uprednostňujeme súrodencov stávajúcich žiakov a deti s 1 rokom do začiatku povinnej školskej dochádzky.

    V prípade prijatia dieťaťa do MŠ sa pri zápise do školy platí zápisné 66 EUR + 1 mesačné školné bez stravy (platí sa raz za celé štúdium).

    Typy pobytov a školné
    Pobyt 2-3 roky 3-6 rokov
    Poldenný (7:00 - 12:30)

    124 €

    72 €

    Celodenný (7:00 - 18:00)

    145 € 89 €


    Výška mesačného školného je fixná bez ohľadu na dochádzku dieťaťa.

    V tejto sume je už zahrnuté:

    • Strava
    • ZUŠ (hudobný, tanečný, a výtvarný odbor).


    V prípade prijatia dieťaťa do MŠ sa pri zápise do školy sa platí zápisné 66 EUR (platí sa raz za celé štúdium).

    Školné prosíme uhradť do 15. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac​ bankovým prevodom:
    Číslo účtu: SK92 5200 0000 0000 1482 5820
    VS: rodné číslo dieťaťa
    Do poznámky uviesť meno dieťaťa

    Ceny sú zavislé od zmien v legislatíve a podmienok financovania škôl v SR.