• Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania zodpovedá
    vedúca  školskej jedálne. Zároveň zabezpečuje zisťovanie aktuálneho počtu stravníkov v príslušnej triede a pitný režim v spolupráci s učiteľkami jednotlivých tried.
    Za kultúru stravovania, organizáciu a výchovno vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá učiteľka. Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov prikrmuje. Nenúti ich jesť.

    Deti 2 - 3 ročné používajú pri jedle lyžičku, 4 - 5 ročné lyžičku a vidličku, postupne priberajú nôž. Deti 5 a viac-ročné používajú samostatne kompletný príbor. V závislosti od zručnosti detí sa umožní používanie kompletného príboru aj mladším deťom. Ak dieťa musí z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčiť zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára (platí na príslušný školský rok), na ktorom je stanovená diagnóza a potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (alergia na mliečne výrobky,...). Na tieto deti sa nevzťahuje výnimka v prípade jedla, ani v cene za stravnú jednotku.

    Časový harmonogram podávania jedla

    desiata: 8,30 - 9,00 hod.
    obed: 11,15 - 12,00 hod.
    olovrant: 14,10 - 14,30 hod.