• Pomôžte nám stať sa ešte lepšou školou!

  • V súčasnosti hľadáme do našej školy kolegov na nasledovné pozície:

  • Učiteľka ZŠ pre 1. stupeň

   • Úväzok:
    plný
    Dátum nástupu:
    1.9.2019
   • Požiadavky:
    Súkromná spojená škola - organizačná zložka základná umelecká škola, M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza

    zastúpená PaedDr. Gabrielou Bálintovou

    vyhlasuje
    v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pozície učiteľky anglického jazyka s nástupom od 01.09.2019.

    Kvalifikačné a ostatné predpoklady:
    - Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 7 ods. 2 písm. a) a § 34, ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
    - bezúhonnosť
    - zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
    - ovládanie štátneho jazyka
    - ovládanie AJ

    Ďalšie požiadavky:
    - organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
    - osobnostné a morálne predpoklady
    - znalosť práce s PC (MS Office, aScAgenda)

    Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:
    - žiadosť o účasť na výberovom konaní
    - overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
    - profesijný životopis (vrátane písomného a tel. kontaktu)
    - doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov – nie starší ako tri mesiace
    - súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s vyplneným menným zoznamom fotokópií úradných dokladov

    Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte v elektronicky alebo v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie ZŠ“ na adresu : Súkromná spojená škola, M. Falešníka 6, 971 01 Prievidza